Тема. Значення хімії у розв’язанні енергетичної проблеми

Мета : розкрити значення хімії в розв’язанні сировинної та енергетичної проблеми. Розвивати екологічні знання учнів на прикладі економії енергії у промисловості і побуті. Формувати навички пошуку інформації з різних джерел про перспективні напрямки розвитку хімії.

 

З найдавніших часів люди навчалися використовувати різні види палива для обігріву приміщень, приготування їжі,згодом для випалювання виробів з глини, виплавляння металів і виготовлення з них предметів побуту, зброї.

З розвитком цивілізації потреба в енергії стрімко зростала.

Енергетика – основа економічного добробуту будь – якої країни. Забезпеченість енергією є найважливішою умовою соціально – економічного розвитку країни, її промисловості, транспорту, сфер культури та побуту.

Енергетика значною мірою визначає пульс світової економіки. Будь – яка галузь виробництва потребує енергії. Забезпечення пальним – одна з глобальних проблем України.

Наша держава - енергодефіцитна країна, бо задовольняє власні потреби в енергоресурсах лише наполовину. За даними вчених Україна забезпечена вугіллям на 90%, нафтою на 10%, природним газом на 22%.

Традиційні невідновні природні ресурси - вугілля, нафта, природний газ, торф, сланці останнім часом дуже швидко виснажуються.

Особливо прискореними темпами зменшуються запаси нафти і природного газу, а вони обмежені й непоправні. На дивно, що це породжує енергетичну проблему.

У різних країнах енергетичну проблему розв’язують по – різному проте всюди в її розв’язання значний внесок робить хімія.

Не зважаючи на те, що в Україні від¬рито багато родовищ нафти і природно¬го газу, вона лише частково забезпечує свої потреби в цих видах паливної сиро¬вини. Найчастіше райони видобутку нафти і природного газу збігаються. У нашій державі склалися три нафтога¬зоносних райони: 80 % сировини дає До¬нецько - Придніпровська нафтогазоносна провінція, решту — Передкарпатська та найбільш перспективна Причорноморсько-Кримська

Нафтова промисловість представле¬на нафтодобувною та нафтопереробною галузями. У Передкарпатті вони виник¬ли ще на початку XIX ст. Наприкінці XIX — на початку XX ст. цей район був відомим у світі центром нафтової про¬мисловості. Тепер цей басейн сильно виснажений. Основним районом нафто¬видобутку став Донецько-Придніпров¬ський. Великі надії покладають на нові родовища нафти в межах шельфової зо¬ни Чорного моря. Для видобутку нафти використовують свердловини, естакади, плавучі платформи.

Україна забезпечує свої промислові потреби у нафті за рахунок власного ви¬добутку лише на 7—8%. Тому вона є значним імпортером нафти і нафтопро¬дуктів (переважно з Росії). В Україні сформувалася потужна нафтопереробна промисловість. Потужність нафтопере¬робних заводів складає до 80—90 млн т сирої нафти щороку. Недоліком є заста¬рілі технології та обладнання цих заво¬дів, що призводить до неповної (негли¬бокої) переробки нафти (50 % в порів¬нянні з 90 % в розвинутих країнах). Особливістю нафтової промисловості є те, що сира нафта містить 20 % нафто¬вих супутніх газів та деякі інші елемен¬ти. Для отримання нафтопродуктів (мастил, бензину, мазуту, гасу тощо) необхідні стабілізація та крекінг нафти. Найбільші в Україні нафтопереробні за¬води виникли на шляхах транспорту¬вання нафти: вздовж нафтопроводів (Придніпровського, «Дружба», «Оде¬са—Броди») та у морських портах. Вони працюють у Лисичанську та Кременчуці. Іншими центрами нафтопереробки є Херсон, Бердянськ, Львів, Надвірна, Дрогобич. Одеський нафтовий термінал — перспективний шлях надходження нафти морем.

 

 

Нафта

Дослід (робота в групах) Розгляньте видані вам зразки нафти. Група хіміків: дослідіть розчинність нафти у воді. Охарактеризуйте фізичні властивості нафти.

Питання до груп

1) Чи має нафта хімічну формулу?

2) Яка фізична властивість речовин нафти є основою для її переробки?

3) Як називаються нафтові фракції?

4) Який апарат використовують для перегонки нафти? (слайд)

5) Як називається нафто переробка, що супроводжується хімічними змінами?

6) Який процес називається крекінгом?

7) Які види крекінгу ви знаєте?

8) Які реакції відбуваються під час крекінгу? (напишіть р.р.)

9) Що показує октанове число?

10) Які вуглеводні є еталоном для створення шкали детонаційної стійкості?

11) Що таке барель нафти (159 л)

 

Проблемне питання: “Палити нафтою це все одно, що палити асигнаціями. Д.І.Менделєєв.

Чому?

Нафту використовують не лише, як висококалорійне паливо але як цінну нафтохімічну сировину.

Продукти переробки нафти використовують як мінеральні добрива та підкорму для худоби, наприклад з нафти добувають аміак, який переробляють на сечовину.

З однієї тонни парафінових вуглеводів одержують тонну білкових речовин, які вміщують різноманітні вітаміни та хімічні сполуки, що сприяють прискореному росту тварин і рослин. Один кілограм нафти, перероблений мікроорганізмами, дає стільки ж білка, тоді як 1 кг цукру – тільки половину.

Кількість продуктів переробки нафти становить більше 250. З нафти одержують будівельні матеріали, тканини, замінники металів ліки, каучук, пластмаси, фарби.

Застосування нафтопродуктів

Табличка

Застосування нафти, яку називають “чорним злотом”, дало не тільки багатство людині, а й викликало негативні екологічні проблеми. В наш час займає шосте місце пр. забрудненню навколишнього повітряного басейну і друге місце по забрудненню водного басейну. Смог(аерозоль з диму, туману й пилу, один з видів забруднення повітря) – одна з першопричин забруднення повітряного середовища – багато в чому зумовлений використанням нафтопродуктів як моторних палив. Саме тому актуальним заходом зі зменшення забруднення атмосфери є використання автомобілях каталітичного нейтралізатора. У цьому пристрої шкідливі складові вихлопу – чадний газ, оксиди Нітрогену, недопалені вуглеводні – перетворюються на вуглекислий газ, азот і воду. Це має неабияке значення для зменшення забруднення довкілля канцерогенними і мутагенними полі конденсованими ароматичними вуглеводнями, передусім – бензопіреном.

Дуже небезпечним для довкілля є потрапляння нафти і продуктів її переробки в природні водойми, підземні води тощо. Здатність нафти вкривати тонкою плівкою значні частини акваторії за порівняно невеликих розливів призводить до вкрай негативних наслідків.

Нафта не змішується з водою, однак її викиди згубні для водоростей, молюсків, ракоподібних тощо. Морські ссавці потерпають від нафтового забруднення, оскільки їхнє хутро вкривається шаром нафти, що проникає крізь шкіру й отруює тварин. Однак найбільшої шкоди зазнають рибоїдні політ. Наслідком погіршення теплоізоляції тіла стає загибель від переохолодження. Також знижується плавучість, і птах тоне і воді. Намагання птаха почистити пір’я призводить до заковтування вуглеводів і отруєння.

Темна нафтова плівка на поверхні моря знижує освітленість товщі води, інтенсивність фотосинтезу у фітопланктоні слабшає, зменшується обсяг кисню, що він виробляє. Необхідність охорони морського середовища від нафти істотно зросла в зв’язку з інтенсивною розробкою морських нафтових родовищ. Наразі збирають і видаляють нафту з поверхні води, ґрунту тощо.

Природний газ

 

Газова промисловість є досить моло¬дою і перспективною галуззю. Вона по¬чала розвиватись в Україні з 50-х років XX ст. і на сьогодні задовольняє власні потреби в ньому на 20—25 %. Решта природного газу імпортується з Росії та Туркменістану.

Для нормального функціонування паливної промисловості необхідна роз¬винута транспортна мережа. Крім роз¬галуженої внутрішньої мережі трубо¬проводів та газо- і нафтосховищ, через територію України прокладено основ¬ний транзит нафти і газу з Росії до Центральної та Західної Європи: нафто¬провід «Дружба», газопроводи «Союз» та «Прогрес». Нафтопро¬від «Одеса—Броди» має стати транзит¬ним у Польщу. Його планують подов¬жити від українського міста Броди до польських міст Плоцьк та Гданськ.

 

Природний і супутній гази

1) Який склад природного газу?

2) Чому природний газ є цінною хімічною сировиною?

3) Що таке синтез-газ?

4) Який газ називається супутнім нафтовим газом?

5) Чим за складом відрізняється супутній від природного газу?

 

Пригадайте, чому ці гази називають парниковими газами?

Крім того, до атмосфери потрапляють оксиди сульфуру і нітрогену. (Який хімічний характер цих оксидів? Яке екологічне лихо зумовлене їхніми викидами?)

З 2004 року Україна є Стороною Кіотського протоколу, який визначає систему заходів, спрямованих на стабілізацію концентрації парникових газів з метою уникнення небезпечного впливу на клімат.

І все ж таки газ,на нашу думку, є найбільш дешевим і енергетично чистим пальним.

Викидів забруднюючих речовин під час спалювання газу набагато менше, ніж під час спалювання вугілля або нафти.

Інтерв’ю

Вугільна промисловість в Україні є давньою і традиційною галуззю. За по¬ходженням і якістю розрізняють кам'яне та буре вугілля. За призначенням ву¬гілля поділяють на коксівне (використо¬вується в чорній металургії) та енер¬гетичне (на ТЕС). Україна має великі запаси кам'яного та бурого вугілля. Су¬часна вугільна промисловість України зосереджена у Донбасі, на території Львівсько-Волинського басейну та При¬дніпровського буровугільного басейну.

Донецький вугільний басейн було від¬крито у 1721 р. Вугленосні площі в Донбасі становлять понад 150 тис. км2, тут зосереджено близько 98 % запасів кам'яного вугілля України. З них близь¬ко Уз припадає на Донецьку область. Вугілля Донбасу дуже якісне: понад Уз від загальних запасів становить коксівне вугілля, багато висококалорійного ант¬рациту. Геологічні умови розробки вуг¬леносних шарів надто складні: вони за¬лягають тонкими прошарками, чергуючись з пустою породою, і зім'яті в склад¬ки в результаті герцинської епохи горо¬творення. Верхні, зручні для розробки горизонти виснажені через тривалу екс¬плуатацію басейну. Тепер ведуться роз¬робки на значних глибинах. В окремих шахтах вони сягають 1000—1400 м, а геологічна розвідка триває на відмітках близько 1800 м. Від'ємними ознаками сировини є висока зольність вугілля та домішки в ньому сірки. Все це впливає на дуже високу собівартість розробок вугілля Донбасу. Значною проблемою є застаріле обладнання шахт, їх висока аварійність, що призводить до великих людських втрат. Незважаючи на існуючі проблеми, Донбас і надалі залишати¬меться головним вугільним басейном України.

Львівсько-Волинський басейн є до¬сить важливою базою на заході країни. Його було відкрито у 50-х рр. XX ст. Площа басейну близько 10 тис. км2. Невеликі за потужністю пласти вугілля залягають на глибині 300—500 м. На основі розробки родовищ тут виникли міста Червоноград, Шахтарськ, Нововолинськ. У цілому собівартість цього ву¬гілля нижча за донецьке. Його вико¬ристовують переважно як енергетичне паливо. Крім того, вугілля басейну є важливою хімічною сировиною, оскіль¬ки придатне для одержання кам'янову¬гільної смоли, напівкоксу.

Придніпровський басейн бурого ву¬гілля було відкрито ще у XVI ст., а про¬мислову розробку розпочали у XVIII ст. Проте, буре вугілля має значно меншу теплотворну здатність, ніж кам'яне, у ньому високий вміст сірки, значна золь¬ність. Тому його використовували мало. Хоча у цьому басейні зосереджено близько 200 родовищ, в наш час розроб¬ляються тільки 8 з них. Вугленосні го¬ризонти зручно залягають потужними пластами близько до поверхні. Тому 80 % видобутку ведеться відкритим спо¬собом. Буре вугілля придатне для бри¬кетування та напівкоксування. Часто його

переводять у газоподібний стан для підвищення теплотворної спромож¬ності палива, яке одержують. Придніп¬ровський буровугільний басейн залиша¬ється достатньо перспективним. Нещо¬давно виявлено значні запаси бурого вугілля в Харківській області.

Найважливішими сучасними проб¬лемами галузі є технічна відсталість, не¬рентабельність, зростання собівартості видобутку вугілля. Щороку на шахтах трапляються аварії через вибухи газу метану. До цього часу не впроваджу¬ються технології щодо його використан¬ня. Вугілля потребує збагачення. З цією метою в басейнах діють десятки збагачувальних фабрик, які є великим джерелом забруднення довкілля. Вони викидають в атмосферу отруйні речови¬ни, нагромаджують відходи вугільної промисловості — терикони.

Незважаючи на економічну кризу, значення вугільної галузі для України постійно зростає. На початку 90-х років щорічний видобуток вугілля становив 100—160 млн т, в останні роки він знач¬но скоротився.

 

Вугільна промисловість є основною паливною галуззю України, яка зорієнтована на власну сировинну базу. Вона представлена кам'янову¬гільною та буровугільною галузями. Басейнами видобутку якісного кам'яного вугілля є Донбас (дає 98 %) і Львівсько-Волинський. У Придніпровському ба¬сейні розміщені значні родовища бурого вугілля. На сучасному етапі розвитку вугільна промисловість України переживає глибу кризу.

 

Як низько калорійне паливо і сировина для виробництва нафтопродуктів можуть розглядатися горючі сланці. Родовища їх знаходяться в районі Карпат, на кордоні Кіровоградської та Черкаської областей. Родовища являють собою 600 метрову воронкоподібну западину діаметром 20-25 км.

 

Торф відіграє незначну роль серед інших видів паливних ресурсів, головним чином є місцева сировинна. Основні його родовища знаходяться в Поліссі. Торф також є добривом і сировиною для хімічної промисловості.

 

 

 

Демонстрація вугілля

Кам’яне вугілля

Завдання групам: розгляньте зразки виданого вам вугілля

1) Яка хімічна формула кам’яного вугілля?

2) Що таке коксування кам’яного вугілля?

3) З чого складається кокс?

4) Які речовини утворюються в процесі коксування кам’яного вугілля?

5) На основі таблиці виданої вам на столах порівняйте теплотворну здатність різних видів палива.

Кам’яне вугілля , як і нафта ,не індивідуальна речовина. До його складу входять вільний вуглець (до 10%),органічні речовини , що містять Карбон, Гідроген , Осиген , Сульфур ,Нітроген,мінеральні речовини . Вугілля використовують як паливо , а також в хімічній промисловості.

Внаслідок нагрівання до 1000 С без доступу повітря вугілля перетворюється на кокс . Цей продукт на 96-98% складається з вуглецю . Застосовується в металургії.

Коксування - це нагрівання кам’яного вугілля без доступу повітря до 1000 С. У результаті утворюється кокс, кам’яновугільна смола і коксовий газ.

Кам’яновугільна смола і коксовий газ перероблюється на коксохімічний заводах.

 

 

Продукти коксування кам’яного вугілля

 

Кокс

 

Коксовий газ

Аміачна вода

Кам’яновугільна смола

 

Бензол

Гомологи бензолу

 

 

 

 

 

Завдання групам

До ведіть екологічну та економічну доцільність використання тієї чи іншої вуглеводної сировини (1-група вугілля, 2-газ, 3-торф ).

Коксовий газ складається з водню, металу,аміаку,етилену і т. д. Кам’яновугільна смола – суміш ароматичних вуглеводів. Кокс використовують на металургійних заводах, а коксовий газ та кам’яновугільна смола служить сировиною для хімічної промисловості.

Спалювати кам’яне вугілля недоцільно,вченим необхідно знайти технологію коксування вугілля, щоб кокс використовувати як сировину для хімічної промисловості.

Оскільки запаси нафти обмежені ( на 40-50 років), а запаси вугілля значно більші, то великого значення набуває добування рідкого палива з вугілля. Вчені розробили декілька способів , але вони поки що є дорогими. Якщо вченим вдасться здешевити дані технологічні процеси, то Україна зможе забезпечити потреби у пальному рідкому і не буде економічно залежною від інших держав.

Зараз досліджують нові хімічні методи, за допомогою яких вугілля зріджують, змішуючи його з нафтою. На одержану суміш діють водне під тиском. Гідрогенізацією вугілля можна добути синтетичну нафту. Однак існує ряд технологічних складнощів, що стають на заваді масовому запровадженню цього перспективного способу переробки вугілля. На добуванні 1т. штучного бензину витрачається близько 1т. вугілля і 1500м3 водню. Поки що штучний бензин дорожчий від добутого з нафти, проте важлива можливість його добування. Кам’яне вугілля як паливо має істотні недоліки, найголовніший – небезпечність для довкілля. Науковці встановили, що саме спалювання вугілля є основним чинником глобального потепління. Адже вироблення 1кВт*год. Електроенергії на вугільній станції спричиняє значно більший викид парникових газів, ніж на газовій станції.

ЗАДАЧА

Протягом однієї доби наша шкільна котельня спалює 600кг. Вугілля, що містить 85% Карбону та 3% Сульфуру. Який об’єм вуглекислого та сірчистого газів потрапляє в атмосферу за добу?

 

 

 

Альтернативні види енергії

Крім традиційних природних джерел енергії є ряд хімічних речовин, які можуть бути джерелом енергії. Це Водень, радіоактивні речовини, спирт.

1. Воднева енергетика ґрунтується на спалюванні водню.

Переваги: не утворюються шкідливі викиди.

Проблеми: дороге добування водню, недостатньо надійні засоби його зберігання і транспортування.

Водень можна використовувати в авіації водному і наземному транспорті.

2. Ядерна енергетика.

Переваги: вивільняє значну кількість енергії, що виділяється під час радіоактивного розпаду.

Проблеми: забруднення довкілля радіоактивними відходами, складність у забезпеченні безпечності роботи ядерних реакторів.

Проте жахлива аварія на Чорнобильській АЕС змінила ставлення до атомних електростанцій у світі, особливо в нашій країні.

Методичний прийом «Займи позицію»

На вашу думку атомні станції або енергія атома це добро чи зло?

Фільм про Чорнобиль

Чи змінив хтось з вас свою позицію

Прийом «Зміни позицію».

Україна має гарні можливості виробляти електрику за рахунок нетрадиційних джерел енергії.

3. Енергія сонця (геліоенергетика).

У Криму діють сонячні батареї, фотогальванічні елементи яких перетворюють сонячне світло в електрику. Сонячні батареї вже давно застосовуються у навігаційних спорудах і на космічних кораблях. На відміну від ядерної вартість енергії, яку добувають за допомогою сонячних батарей, постійно знижуються. Для виготовлення сонячних батарей головним матеріалом є Силіцій та його сполуки.

4. Сланцевий газ – альтернативне джерело енергії

За приблизними підрахунками Україна має доволі значні запаси сланцевого газу. Цей газ має такий самий склад, що і звичайний природний газ. Відмінність полягає лише в способі видобування: адже сланцевий газ міститься в дрібних порожнинах у породі горючих ланців, тому його видобувають горизонтальним бурінням.

Однак видобування цього газу пов’язане з використанням канцерогенних речовин. Це може спричинити забруднення артезіанської води і негативно вплинути на здоров’я людини. Тож видобування і використання сланцевого газу потребує застосування сучасних екологічно чистих технологій.

5. Вітроенергія В Україні є багато місць,де можна використати вітрові електростанції найбільш вдалими територіями для вітроенергетики вважають затоку Азовського моря (Сиваш),де можна розмістити вітрові електростанції загальною потужністю близько 135 МВт, і майже всю площу Азовського моря . Лише на Одеській банці можна розмістити енергоблоки потужністю 20 МВт. Сприятливі для вітроенергетики є також райони Донбасу, де швидкість вітру сягає п’ять і більше метрів за секунду.

Вітрові енергоблоки можна розміщувати й у горах Карпатах. Проте сильна турбулентність повітряних потоків та часті зміни напрямку вітру обмежують можливості поширення вітроенергетики у таких районах.

6. Геотермальна енергія. Україна має значні запаси геотермальної енергії. Районами її знаходження є Крим, Закарпаття, Прикарпаття, Донецька, Харківська, Запорізька, Луганська, Полтавська, Полтавська, Херсонська, Чернігівська та інші області. На свердловинах до 7 км завглибшки можна поставити геотермальні електростанції загальної загальною потужністю до 200-250 млн кВт. А на свердловинах до 4 км завглибшки можна також розмістити системи теплопостачання загальною потужністю до 1,2-1,5 млрд кВт. Серед найбільш перспективних районів для геотермальної енергетики є Автономна республіка Крим, де вже виділено кошти для будівництва геотермальної станції.

7. Біопаливо паливо з біологічної сировини. (біопаливо, біогаз, біоетанол, біопаливо, біоводень, біодизель).

Методичний прийом «Акваріум»

Завдання.1

Уявіть себе провідними менеджерами хімічного концерну, на якому в рамках розширення потужностей планується введення в дію нового цеху з виробництва ацетилену. Директор вважає виробництво ацетилену перспективним напрямком роботи концертну, адже на ацетилен завжди буде попит. Але він вагається ось у я кому питані:вам відомо два способи одержання ацетилену ну-з метану та карбідним способом. Який із них буде економічно вигідно для хімічного концерну? Чому? Які аргументи допоможуть схилитися до саме вашої точки зору директора хімічного концерну?

Завдання. 2

На Херсонському нафтопереробному заводі сталася аварія в результаті якої значна кількість нафто продуктів потрапила у водойми. Ви очолюєте екологічний відділ цього підприємства. Вам терміново необхідно ліквідувати наслідки аварії. Для цього вам пропонують два способи: 1 скористатися сорбентами; 2 використати солі хлоридної на сульфатної кислоти. Яким способом скористаєтеся ви. В науково-виробничому підприємству «Еконад» (м. Одеса) створено мікробний препарат «Еконадін» -сорбент вуглеводнів нафти.

Сьогодні ми вислухали різні думки щодо дуже важливого питання-питання енергетики. Послухали про плюси й мінуси різних видів енергії. Звичайно, в одних більше плюсів, а в інших-мінусів. Ми торкнулися також найважливішого питання, пов’язаного з енергетикою,- забруднення оточуючого середовища. Але хотілося б наголосити на другому, не менш важливому питанні-про необхідність енергозбереження.

Що ми розуміємо під енергозбереженням?

Це раціональне використання енергії. Енергозбереження – це не данина моді, а технологія виживання. Сьогодні енергозбереження-найважливіша проблема для всього людства, і Україна, у тому числі Херсонська область,- не виняток.

Чи може окрема людина впливати на розв’язання проблеми енергозбереження? Здавалося б, що ми, звичайні люди, можемо зробити? Існують дві точки зору. Перша - це переконання багатьох людей у тому, що проблема енергозбереження – це сфера діяльності лише професіоналів,тобто справа когось іншого: президента, міністрів, промисловців. Результат такого мислення – без діяльності. Інша думка – особлива відповідальність кожного за енергозбереження, активний пошук розв’язання проблеми. До якої точки зору приєднаєтесь ви? Пам’ятаєте вислів Дейла Карнегі: «Якщо не можеш змінити проблему, зміни своє ставлення до неї»? Так і з енергозбереженням. Результат буде лише тоді, коли ми зрозуміємо, що це справа всіх.

Безумовно, технічна реконструкція промислового обладнання й теплотрас, упровадження нових технологій – усе це потребує величезних витрат. Це не просто заміна старих котелень на нових.

Але в нас є можливість значно зменшити витрати на опалення. Зміна звичок, свідоме ставлення до використання енергії, покращення ізоляції та реконструкція опалювальних систем, регулювання температури дозволяє заощадити до 50% необхідної для обігрівання помешкання енергії.

Гра «Я будую енергозберігаючий будинок»

Завдання: розробити свій особистий проект енергозберігаючого будинку. Поміркуйте і стисло висловіть принципи, що лежать в основі вашого проекту.

Де саме ви бажали би побудувати свій будинок.

У різних країнах енергетичну проблему розв’язують по-різному, проте всюди в її розв’язання значний внесок робить хімія. Так, хіміки вважають, що й у майбутньому (приблизно ще років 25-30) нафта збереже свою позицію лідера. Але її внесок в енергоресурси помітно скоротиться і буде компенсуватися зрослим внеском вугілля, газу, водневої енергетики, ядерного пального, енергія сонця, енергія земних глибин та інших видів відновної енергії, включаючи біоенергетику.

Отже, розв’язння паливно-енергетичної проблеми можлива за умови оптимізації використання наявної сировинної бази і розширення використання альтернативних джерел енергії. Тоді Україна змогла б цілком забезпечувати себе енергоресурсами та експортувати їх до Європи за конкрурентноспроможними цінами.

Висновки

Питання на закріплення

 

Значення хімії у розв’язанні енергетичної проблеми
Значення хімії у розв’язанні енергетично
Microsoft Word Document 44.2 KB

Write a comment

Comments: 0

Новини

Завершив свою роботу 21 червня 2019  року пришкільний табір "Берегиня"

Пройшов шкільний етап фестивалю "Таврійський барвограй"

День рідної мови

Вакантні місця для майбутніх першокласників

У Золотобалківській ЗОШ наявні вакантні місця для  здобувачів освіти у 1 класі у кількості 18 місць.

Запрошуємо всіх бажаючих навчатись у 1 класі Золотобалківської ЗОШ І-ІІІст.

Інспектор з ювенальної превенції

 

сектору превенції Нововоронцовського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області

 

лейтенант поліції

Рокитянський Андрій Миколайович

 

Тел: 0682703551

 


http://www.la-strada.org.ua/

Національна дитяча"гаряча лінія"

Наша школа нагороджена дипломом  серед сільських шкіл у Конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти

Сайт учителя світової літератури

Раєнко В.І.

raenkovita.jimdo.com

Сайт учителя математики

 Кордіс А.О.

matemal.jimdo.com

Адреса:

вул. Шкільна, 13

с. Золота Балка

Нововоронцовський район

Херсонська область.

74214